17 C
Janja
Srijeda, 22.05.2024.
NaslovnicaPodrinjeVlasenica: Javni poziv za dodjelu plastenika

Vlasenica: Javni poziv za dodjelu plastenika

PAYPAL donacija

Poštovani,

Vašom donacijom pomažete i unapređujete rad TV Podrinje.

Hvala Vam.

U sklopu projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima na području opštine Vlasenica u 2019. godini i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Vlasenica, i humanitarne organizacije „MAID“, broj: 02-014-112/19 od 25.2.2019. godine, kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije „MAID“ 40%, Opštine Vlasenica 40%, kao i vlastitog učešća korisnika 20%, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području opštine Vlasenica, načelnik opštine Vlasenica raspisuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom putem
sufinansiranja u projektu

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja opštine Vlasenica koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice, kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

II USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava sledeće uslove:

Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u APIF-u i izvršio ažuriranje podataka za 2018. godinu ili dostaviti ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava prije dodjele plastenika,
Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju,
Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM),
Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.Opštinska uprava opštine Vlasenica je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJUMI ZA DODJELU PLASTENIKA
Kriterijumi za bodovanje podnosilaca zahtjeva:
a) pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja (utvrđuje Komisija na licu mjesta), 1-3 boda,

slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) 1 bod
dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) 2 boda,
jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) 3 boda.
Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, nedovoljna veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.
b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje), od 1-4 boda,
– od 0-3 god. 1 bod
– od 3-6 god. 2 boda
– od 6-10 god. 3 boda,
– više od 10 god. 4 boda
– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,
– za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje -domaćice, djeca, učenici i sl.) – 1 bod,
podnosilac zahtjeva mlada osoba životne starosti do 35 godina – 5 bodova,
podnosilac zahtjeva žena – 3 boda
podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda
socijalni aspekt – nema primanja -6 bodova
socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 100,00 KM -5 bodova
socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 200,00 KM -4 boda,
socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 250,00 KM – 3 boda,
socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 300,00 KM – 2 boda,
socijalni aspekt – primanja po članu domaćinstva veća od 300,00 KM – 0 bodova
socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati žene i kandidati koji imaju status mlade osobe.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

Obrazac za prijavu na Javni poziv
CIPS prijava podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,
Kopija lične karte,
Ovjerena kućna lista,
Dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili neki drugi dokaz o nezaposlenosti,
Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje ili neki drugi dokaz o nezaposlenosti,
Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list)
Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke)
Potvrda o vlasništvu nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista ili ugovor o zakupu),
Ovjerena izjava da ne posjeduje plastenik veći od 100 m2 u svom vlasništvu,
Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora,
Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
Dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list, dokaz o razvodu)
Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava u APIF-u prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili ovjerena izjava da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno izvršiti ažuriranje podataka za 2019. godinu, prije dodjele plastenika

PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine 1 predstavnik organizacije „MAID“, i 2 predstavnika Opštinske uprave opštine Vlasenica.

Zadatak Komisije je:

pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterijuma za bodovanje te istu dostavlja načelniku opštine Vlasenica.
Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje načelnik opštine.
Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj tabli Opštine i službenoj web stranici Opštine Vlasenica.

NAPOMENA:
Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.
Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u šalter sali Opštine Vlasenica i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Opštine Vlasenica sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, javni poziv je objavljen u sredstvima javnog informisanja opštine Vlasenica – web stranici Opštine Vlasenica www.opstinavlasenica.org i oglasnoj tabli Opštine Vlasenica, a rok za podnošenje zahtjeva je do 30.08.2019. godine do 15:00 časova.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u kancelariji Odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i inspekcijske poslove opštine Vlasenica – kontakt osoba Rade Mališević, ili na broj telefona 056/490-087 svakim radnim danom od 07:00-15:00 časova.
NAPOMENA: Javni poziv ostaje otvoren do 30.08.2019. godine do 15:00 časova.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

/podrinjemedia.ba

Tekst preuzet sa web stranice opštine Vlasenica

Najnovije vijesti